Derneğin amacı, çevirmenlik mesleğini geliştirmek, yüceltmek ve çeviri sektörünü tüm yönleriyle geliştirmek ve ilerletmektir ve hizmet konuları aşağıda gösterilmiştir;

Çevirinin bilimsel ve toplumsal önemini vurgulamak; kamuoyunca çeviri ve çevirmenle ilgili duyarlılık ve bilinci geliştirmek;

Çevirmenlerin hak ve yükümlülüklerini ve çevirmenlik mesleğinin uygulama koşullarını ve etik ilkelerini belirlemek ve güncellemek;

Mesleki ve ahlâki ilkelerin bütün çevirmenler tarafından benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, teşvik etmek, denetlemek ve izlemek;

Çevirmenlerin meslek içi eğitimine katkıda bulunmak ve gerekli ortam ve araçları sağlamak; Çeviri konusunda araştırma geliştirme çalışmaları yapmak ve bu konuda yapılan çalışmaları desteklemek;

Çevirmenlik mesleğini geliştirici çalışma ve projeleri özendirmek, desteklemek ve ödüllendirmek;

Çevirmenlerin toplumsal ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak;

Üyelerine iş, ticaret ve sözleşme hukuku konusunda tavsiyelerde bulunmak ve yol göstermek;

Çeviri işletmelerinin niteliğinin artmasına ve çalışma esas ve usulleriyle ilgili yol göstermek;

Çeviri işletmeleri ve yayınevleriyle çevirmen ilişkilerinin hukuksal, çalışma koşulları ve mesleki ilişkilerini düzenlenmesinde yol gösterici olmak Bütün çevirmenleri kapsayan bir meslek odasının kurulmasına yönelik çalışmalar yapmak;

Çevirmenlik mesleği ile ilgili uluslararası mesleki kuruluşlarla işbirliğine girmek ve bunlara üye olmak; Çevirmenlerin çıkarlarını gözetici faaliyetlerde bulunmak;