mobirise.com

ÇEVİRİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Kabul tarihi 31 Mayıs 2015

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:


Demirtaş Mh. Ayrancı Sk. No: 14


Fatih/İSTANBUL – 34134


Madde 1


Derneğin adı “Çeviri Derneği”dir. Merkezi İstanbul’dur. Ülke genelinde yasaya uygun olarak şube açabilir ve faaliyetlerde bulunabilir. Şubeler ve/veya temsilcilikler açılması halinde Çeviri Derneği, Genel Merkez ve/veya ona bağlı şubelerden temsilciliklerden oluşur.


DERNEĞİN AMACI VE HİZMET KONULARI:


Madde 2


Derneğin amacı, çevirmenlik mesleğini geliştirmek, yüceltmek ve çeviri sektörünü tüm yönleriyle geliştirip ilerletmektir.


Hizmet konuları aşağıda gösterilmiştir:


Çevirinin bilimsel ve toplumsal önemini vurgulamak; kamuoyunca çeviri ve çevirmenle ilgili duyarlılık ve bilinci geliştirmek;


Çevirmenlerin hak ve yükümlülüklerini ve çevirmenlik mesleğinin uygulama koşullarını ve etik ilkelerini belirleyip güncellemek;


Mesleki ve etik ilkelerin bütün çevirmenler ve diğer mesleki paydaşlar tarafından benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, teşvik etmek, denetlemek ve izlemek;


Çevirmenlerin meslek içi eğitimine katkıda bulunmak ve gerekli ortam ve araçları sağlamak;


Çeviri konusunda araştırma geliştirme çalışmaları yapmak ve bu konuda yapılan çalışmaları desteklemek;


Çevirmenlik mesleğini geliştirici çalışma ve projeleri özendirmek, desteklemek ve ödüllendirmek;


Çevirmenlerin toplumsal ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak;


Üyelerine iş, ticaret ve sözleşme hukuku konusunda tavsiyelerde bulunmak ve yol göstermek;


Çeviri işletmelerinin niteliğinin artmasına katkıda bulunmak, çalışma esas ve usulleriyle ilgili yol göstermek;


Çeviri işletmeleri ve yayınevleriyle çevirmen ilişkilerinin hukuksal boyutu, çalışma koşulları ve mesleki ilişkilerinin düzenlenmesinde yol gösterici olmak;


Bütün çevirmenleri kapsayan bir meslek odasının kurulmasına yönelik çalışmalar yapmak;


Çevirmenlik mesleği ile ilgili uluslararası mesleki kuruluşlarla işbirliğine girmek ve bunlara üye olmak;


Çevirmenlerin çıkarlarını gözetici faaliyetlerde bulunmaktır.


DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:


Madde 3                                                                


Dernek, amaç ve konularını gerçekleştirmek için:


İkametgâhı ve amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, satar ve kiralar. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir;


Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için, amaç ve hizmet konularıyla ilgili her türlü toplantı, seminer, konferans, temsil, gezi, festival, fuar ve diğer gösteri ve etkinlikleri düzenleyebilir;


Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek amacıyla, üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütler yapar, öneri ve dilekleri belirler ve bunları her türlü yayın araçları ile yayınlayabilir;


Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için, Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat ve bu tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar, alır ve verir, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir;


Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için, mevzuatın izin verdiği lokal açma ve benzeri tüm haklarını kullanabilir;


Medya ile ilişkilerle ve halkla ilişkiler faaliyetleriyle çevirmenlik mesleğini tanıtır;


Etik ve Uzlaşı Kurulu aracılığıyla meslek ve etik ilkelerini belirler; uygulamaları izler ve denetler;


Meslek içi eğitim amacıyla, çeviri eğitimi veren kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak veya kendi bünyesinde mesleği geliştirici ve çevirmenleri eğitici faaliyetler düzenler;


Üniversitelerden çeviri bölümü öğrencilerinin çeviri alanında nitelikli şirketlere stajyer olarak gönderilmesini teşvik eder;


Sözlük ve terimce çalışmalarına yönelik bilimsel araştırma ve incelemeler yapar;


Araştırma ekipleri kurar; gerekli kaynakları temin eder;


Çeviriyle ilgili konularda yarışmalar düzenler;


Üyeleri için tavsiye niteliğinde iş sözleşmesi örnekleri hazırlar;


Üyelerinin ilgi alanları ve taleplerine göre, değişik diller ve konular için daimi ya da geçici kurullar oluşturur (yazın çevirisi, teknik çeviri, akademik eğitim ve benzeri konularda);


Düzenli aralıklarla üye danışma toplantıları düzenler;


Çevirmenlik mesleğine girmek isteyenlerin mesleki yeterliliğini ölçerek bu konuda sertifika verir;


Düzenli bir yayın organı çıkartır.


ÜYELİK ŞARTLARI


Madde 4


Dernek üyeliği; a) tam üyelik, b) aday üyelik, c) danışman üyelik ve d) onur üyeliği statülerini kapsar.


Tam üyeliğe Derneğin amacını benimseyen, yasal engeli bulunmayan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, çevirinin tüm alanlarından 18 yaşını bitirmiş profesyonel çevirmenler, redaktörler, çeviri alanlarında çalışan akademisyenler ve araştırmacılar, çeviri işletmecileri gibi alanında uzmanlaşmış her paydaş başvurabilir.


Aday üyeliğe, Derneğin amacını benimseyen, yasal engeli bulunmayan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş, “tam üyelik” koşullarını henüz karşılamayan, çevirinin herhangi bir alanında mesleki yeterlilik kazanmayı hedefleyenler ve bu yönde bilgi ve deneyim kazanmaya başlamış olanlar başvurabilir. Aday üyelik 2 yılla sınırlıdır ve başvuru formu güncellenerek yapılacak başvuruya bağlı olarak sadece bir yıl uzatılabilir. Aday üyelik sırasında tam üyelik koşullarını yerine getirenler başvuru formunu güncelleyerek tam üyeliğe başvurabilirler. Aday üyelerin, aidat ödeme yükümlülükleri yoktur; seçme ve seçilme hakkı dışında ve tam üyelik ve danışman üyelik önkoşulu içermeyen konularda Derneğin tüm çalışmalarına aktif olarak katılabilirler ve olanaklarından yararlanabilirler.


Danışman üyelik, çeviri alanında yüksek yetkinlik düzeyine gelmiş ve bu alanda en az 10 yıllık nitelikli birikime sahip ve en az 3 yıl Dernek tam üyeliğinde bulunmuş kişiler arasından, Danışma Kurulu’nun veya onun yetkilendirebileceği bir alt komisyonun görüşü alınarak Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Danışman üyeler Danışma Kurulu ile Etik ve Uzlaşı Kurulu üyeliği ve Derneğin kurumlar ve kamuoyu nezdinde temsilini gerektiren çalışmalarda yer alma yeterliliğine sahiptir.


Onur üyeleri, çalışmalarıyla çeviri alanına değerli katkılarda bulunmuş birikimli ve başarılı kişiler arasından Danışma Kurulu’nun görüşü ve Yönetim Kurulu’nun kararıyla seçilirler. Ayrıca Ödül Yönetmeliği’ne uygun olarak seçilen Çeviri Derneği Ödülleri sahipleri de aynı zamanda onur üyesi olurlar. Onur üyeliği seçme seçilme hakkı ve aidat yükümlülüğü getirmez.


Tam ve aday üyeliğe başvurular Dernekçe hazırlanmış üyelik başvuru formu doldurulup imzalanmak suretiyle Yönetim Kurulu’na yazılı olarak yapılır. Tam üyeliğe ve aday üyeliğe kabule veya redde Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim Kurulu, Derneğin tüzüğüne ve yönetmeliklerine uygun olarak ve daha önceki uygulamalarla devamlılığı gözeterek nasıl bir değerlendirme süreci izleneceğini belirler ve web sitesinde duyurur; ayrıca başvuran adayların bu konuda bilgilenmesini sağlar. Başvurular, başvuruyu takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında gündeme alınır. En geç iki Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında başvuru sahibine başvurunun değerlendirilme sürecine ilişkin bilgi verilir.


Derneğin Mesleki ve Etik İlkeler Bildirgesi ve Derneğin üyesi olduğu üst kuruluşların benzeri belgeleri tüm üyeleri bağlar. Tam üyeler ve aday üyeler, üyelik başvurularını yapmakla bu hususu kabul etmiş sayılırlar.


Şubelerin sorumlu olduğu bölgede ikamet edenler üyelik başvurularını ilgili şubeye yaparlar ve o şubenin üyesi olurlar. Şube üyeleri Şube üye defterine işlenirler. Şubelerle temsil edilmeyen bölgelerde ikamet edenlerin üyelik başvuruları Genel Merkez’e yapılır ve Genel Merkez üyesi olarak kaydedilirler. Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği üyeliğe kabul yöntemi Şube Yönetim Kurullarını da bağlar.


ÜYELERİN HAKLARI, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA:


Madde 5


Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı bir dilekçe ile istifa hakkına da sahiptir. Dernek üyeleri mevzuatın tanıdığı tüm haklara eşit olarak sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve oyunu bizzat kullanır.


Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar, temyiz kudretini kaybedenler, üye olma koşullarını kaybedenler, derneği yetki ve izin almadan yükümlülük altına sokan hareketlerde bulunanlar, derneğin amacına aykırı yazılı veya sözlü beyanlarda bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile dernekten çıkartılır. Bu karardan önce ilgili üye Etik ve Uzlaşı Kurulu’nca yazılı veya sözlü savunma yapmaya çağrılması zorunludur. Etik ve Uzlaşı Kurulu’nun önerisi üzerine Yönetim Kurulu’nun üyelikten çıkartma kararına karşı ilgili üye Genel Kurulda itirazda bulunulabilir. Genel Kurulun konuyla ilgili kararı kesindir.


Yüklendiği üyelik aidatını iki yıl üst üste veya vaat ettiği halde ve haklı bir gerekçesi olmaksızın ödemeyen ve yazılı ihtarla verilen süre içinde de temerrüdünü sürdüren üyelerin üyeliğine Yönetim Kurulu kararı ile son verilebilir; YK tarafından üyeliğine son verilen üyeler, birikmiş aidatlarını ödemek koşuluyla üyeliklerinin devamının bir sonraki Genel Kurul’da görüşülmesini talep edebilirler. Bu talepte bulunulmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı kesinleşir. Üyeliğin son bulması, tahakkuk etmiş aidat borçlarını ortadan kaldırmaz.


Dernekten çıkan veya çıkartılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler. Ölen üyenin dernekteki üyelik kaydı silinir.


TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER:


Madde 6


Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:


Üye kayıt defteri: derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.


Karar defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.


Gelir ve gider defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların harcandıkları yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.


Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.


Alındı belgesi kayıt defteri: Alındı belgesi ciltleri bu deftere sırasıyla kaydedilir.


Bu defterlerin notere bir kez tasdik ettirilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu bu defterlerin usulüne uygun tutulmasından sorumludur.


GELİR VE GİDERDE USUL:


Madde 7


Dernek gelirleri Maliyeden alınacak Alındı Belgeleri ile toplanır. Alındı Belgeleri resmi mercilerden sağlanamadığı takdirde, usulüne uygun olarak Dernekçe bastırılır ve mahallin en yüksek mülki amirliğine onaylattırıldıktan sonra kullanılır.


Dernek adına bağış ve aidat toplamaya yetkili kişi veya kişiler Dernek Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bu karar o yerin en yüksek mülki amirliğine tescil ettirilir. Bu suretle, görevliler için bir yetki belgesi alınır. Yetki belgesiz gelir toplanamaz. Dernek adına bankada hesap açtırılması ve gelirlerin bu hesapta tutulması zorunludur.


Dernek giderlerinin harcama belgeleri ile yapılması zorunludur. Harcama belgeleri olarak fatura, kasa fişi, gider pusulası ve tutanak vb. belgeler kullanılır. Derneğin banka hesaplarından para çekmek için, en az iki yetkili kişinin imzası gereklidir.


Gelir ve giderle ilgili defter ve belgelerin en az yasada belirtilen süre boyunca saklanması zorunludur.


DERNEK GELİRLERİ:


Madde 8


Derneğin gelir kaynakları:


Üyelik aidatı 2014 ve 2015 yılı için 130 TL’dir. Aidatlarda artış ve azaltmaya Genel Kurul yetkilidir. Aidatlar Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği biçimde taksitler halinde de ödenebilir.


Kişilerin kendi isteğiyle Derneğe başvurarak yaptıkları ayni ve nakdi bağış ve yardımlar;


Derneğin mal varlığından ve amaç ve hizmet konularına uygun çalışma ve faaliyetlerden elde edilen gelirler;


Dernekçe yapılan yayınlar, balo, konser, çay ve yemekli toplantılar, gezi, eğlence, temsil, yarışma ve konferans gibi etkinliklerin gelirleri;


Yardım toplamayla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar;


Diğer gelirler.


DERNEĞİN ORGANLARI:


Madde 9


Derneğin organları şunlardır:


Genel Kurul


Yönetim Kurulu


Denetim Kurulu


Danışma Kurulu


Etik ve Uzlaşı Kurulu


GENEL KURUL:


Madde 10


Genel Kurul, Dernek Genel Merkez üyeleriyle şube delege ve temsilcilerinden oluşan en yetkili organdır.


GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:


Madde 11


Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:


Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Danışma Kurulu, Etik ve Uzlaşı Kurulu üyelerini seçmek;


Dernek tüzüğünde değişiklik yapmak;


Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve diğer kurulların raporlarını görüşmek; Yönetim Kurulu’nun aklanmasını kabul veya reddetmek;


Yönetim Kurulu’nun hazırladığı bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek;


Dernek için gerekli taşınmaz malların edinilmesi veya Derneğin taşınmaz mallarının elden çıkarılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek;


Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasına, yurt dışındaki dernek ve federasyonlara üye olmasına veya üyelikten ayrılmasına karar vermek;


Dernekten çıkartılan üyelerin itirazlarını incelemek ve kesin sonuca bağlamak;


Kamu yararına dernek sayılma isteğinde bulunmak;


Derneğin feshine karar vermek ve tasfiye şeklini belirlemek;


İlgili yasalarda Genel Kurulca yapılması öngörülen görevleri ifa etmek.


GENEL KURUL TOPLANTILARI:


Madde 12


Genel Kurul toplantıları olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde yapılır. Olağan toplantılar iki yılda bir Mayıs ayında ve Yönetim Kurulu’nun tespit ve ilan edeceği bir tarihte yapılır. Ancak Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Genel Merkeze bağlı üyelerin beşte birinin veya Şubelere bağlı üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Böyle bir istek halinde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.


GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMA USULÜ:


Madde 13


Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin bir listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi elektronik posta yoluyla ve Derneğin web sitesinde ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu ilanda, toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.


Toplantı başka bir sebeple ertelenirse, bu durum, erteleme sebepleri de belirtilerek elektronik posta yoluyla üyelere duyurulur. Bu halde, ikinci toplantının erteleme tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler bu toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.


Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.


TOPLANTI YERİ:


Madde 14


Genel Merkez’in Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu şehirden başka bir yerde yapılamaz.


TOPLANTI YETER SAYISI:


Madde 15


Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin ve delegelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Şube üyelerinin tümünün Genel Merkez Genel Kurullarına katılma hakkı vardır, ancak şubelerin belirleyeceği delege ve her on beş üye adına gönderilen bir temsilci şubeler adına oy kullanma hakkına sahiptir. İlk Genel Kurul toplantısında yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.


TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ VE DİVANI:


Madde 16


Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.


Genel Kurul toplantısına katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nun düzenlediği listede adlarının hizasına imza atarak toplantı yerine girerler. Toplantı, Dernek Başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır ve toplantı yeter sayısının tespiti için yoklama yapılır. Toplantı yeter sayısının bulunduğu anlaşıldıktan sonra, üye ve delegeler arasında bir Divan Başkanı, bir başkan vekili ve iki kâtip üye seçilerek bir Toplantı Divanı oluşturulur. Toplantının gündeme göre ve mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak yönetimi Divan Başkanının görevidir. Kâtipler de toplantının usulüne uygun yapılmasında divan başkanına yardımcı olur ve toplantı tutanağını düzenleyerek başkanla birlikte imzalar.


Genel Kurul kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu ile alınır. Yönetim ve Denetim Kurulu üye seçimleri hariç seçim ve oylamalar, Genel Kurul kararıyla açık veya gizli olarak yapılabilir. Ancak gizli seçim veya oylamaya karar verildiğinde açık sayım ve döküm yapılmak zorundadır.


Toplantı sonunda eski yönetim ile seçilen yeni yönetim arasında Derneğin devir teslim ve zimmet işlemleri yapılır. Toplantıya ilişkin bütün tutanak ve belgeler Toplantı Divanınca Yönetim Kuruluna teslim edilir.


 


TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:


Madde 17


Genel Kurulda yalnız gündeme konulmuş maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin görüşülmesini istediği maddelerin de gündeme alınması zorunludur. Şube Genel Kurullarının ve Yönetim Kurullarının görüşülmesini istediği konular da gündeme alınır.


YÖNETİM KURULU:


YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ VE GÖREV BÖLÜMÜ:


Madde 18


Yönetim Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla ve iki yıl görev süresiyle seçilen 7 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Asıl üyeliklerde boşalma olursa, ilk sıradaki yedek üye 3 gün içinde göreve çağrılır. Çağrı yapılan yedek üyenin asıl üyeliğe geçmekten feragat etmesi durumunda bir sonraki sırada bulunan yedek üyeye çağrı yapılır. Feragat beyan eden yedek üyelerin yedek üyelikleri devam eder. Asıl üyelikten ayrılan üye de dilerse yedek üye olarak Yönetim Kurulu’nda kalabilir.


Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi içinde yaptığı seçimde oy sayısına göre görev bölümü yaparak bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter ve bir Sayman belirler.


Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez ve gerek görüldüğü her zaman toplanır. Toplanma kararı Yönetim Kurulu içinde istişareyle alınır ve toplantı gündemi belirlenerek tüm üyelere duyurulur. Şube Yönetim Kurullarından gelecek gündem önerileri ve özel gündemli toplantı talepleri de dikkate alınır.


Yönetim Kurulu, haklı neden olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılmasına karar verebilir.


Yönetim Kurulu kararları çoğunluk oyuyla alınır.


Oyların eşitliği halinde Başkan’ın oyu iki sayılır.


YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:


Madde 19


Yönetim Kurulu’nun yetki ve görevleri şunlardır:


Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararlar almak ve uygulamak;

Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek dönem bütçesini hazırlayıp Genel Kurula sunmak;

Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantılara çağırmak ve toplantıların gündemini hazırlamak;

Defter ve kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak;

Mevzuat ve tüzüğe uygun olarak gerekli görülen konularda merkez veya şubelere ilişkin yönetmelik ve genelgeler hazırlamak;

Genel Kurul kararlarını uygulamak;

Mevzuatın ve Dernek tüzüğünün öngördüğü diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.

DENETİM KURULU:


DENETİM KURULUNUN SEÇİMİ VE GÖREVLERİ:


Madde 20


Denetim Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla ve iki yıl görev süresiyle seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. En çok oyla seçilen kurul başkanı olur. Derneğin iç denetimini mevzuat çerçevesinde yapar. En geç 6 aylık aralarla, Derneğin ve şubelerinin iç denetimini, gelir ve gider hesap ve işlemleri ile faaliyetlerin mevzuat ve tüzük hükümlerine uygunluğunu ve Genel Kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediğini kontrol ve tespit eder. Denetim sonuçlarını Denetim Kurulu karar defterine kaydeder ve bir rapor haline getirerek Yönetim Kurulu’na ve Genel Kurul’a sunar. Ayrıca mevzuatın verdiği diğer görevleri yapar ve yetkileri kullanır.


ETİK VE UZLAŞI KURULU:


Madde 21


Etik ve Uzlaşı Kurulu, Dernek üyelerinin Derneğin amaçlarıyla ve üyelik sorumluluklarıyla bağdaşmayan eylemleri, Derneğin ve bağlı olduğu mesleki kuruluşların benimsediği mesleki ve etik ilkeleriyle bağdaşmayan eylemleri ve çeviri alanında anlaşmazlığa düşen taraflar arasında ve hak ihlalleri durumlarında Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir ve Yönetim Kurulu tarafından kendisine iletilen konuyu inceler ve karara bağlar. Etik ve Uzlaşı Kurulu’nun oluşma ve çalışma biçimi Genel Kurul’un onayına bağlı olan Etik ve Uzlaşı Kurulu Yönetmeliği’nde belirlenir.


DANIŞMA KURULU:


Madde 22


Danışma Kurulu, Derneğin çalışmalarında Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurullarına tavsiyelerde bulunmak, Derneğin verdiği ödüllerde ve danışman üyelerin belirlenmesinde karar sürecine katılmak gibi görevleri yapar. Danışma Kurulu’nun oluşma ve çalışma biçimi Genel Kurul’un onayına bağlı olan Danışma Kurulu Yönetmeliği’nde belirlenir.


ŞUBELERİN KURULUŞU VE HUKUKSAL DURUMU:


Madde 23


Yönetim Kurulu kararı ile şube açılacak yerlerde en az altı aydan beri ikamet eden en az 3 kişiye şube kurma yetkisi ve izni verilir. Şube açma yetkisi verilenler, kurucuların ad ve soyadlarını, baba adlarını, doğum yeri ve tarihlerini, meslek veya sanatlarını, ikametgâh ve uyruklarını, şube merkezi ile adresini, şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine bildirirler. Bu bildirime Dernek ana tüzüğünden iki örnek ile kuruculuk yetki belgesini de eklerler. Bu bildirim ile şube kuruluşu tamamlanmış olur.


Şubeler, kanunlar ve tüzük hükümleri gereğince Derneğe bağlı; Dernek merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri “Şubeler Yönetmeliği” hükümleri ile belirlenmiş; varlığı ve hakları Dernek bünyesine dâhil; Dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararı ile özerk faaliyetlerde bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından Derneğin sorumlu olduğu, bağımsız konutlu Dernek iç organıdır.


Bu tüzüğün Dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak geçerli olup kıyasen uygulanır. Uygulamaya ve merkez-şube ilişkilerine dair hükümler, Dernek Yönetim Kurulu’nun mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak hazırlayacağı Şubeler Yönetmeliği’nde gösterilir.


ŞUBELERİN ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ:


Madde 24


Şubelerin organları ile görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:


Şube Genel Kurulu: Şubeye kayıtlı ve aidatlarını ödemiş üyelerin katılmasıyla iki yılda bir, Genel Merkez Genel Kurulu’nun toplanmasından en az iki ay önce olağan olarak toplanır. Şube genel kurulunun toplantı ilkeleri, çağrı yöntemleri, olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün genel kurulla ilgili maddeleri kıyasen uygulanır.


Şube Yönetim Kurulu: Şube genel kurulunda gizli oyla seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Görev bölümü ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün yönetim kurulu ile ilgili maddeleri kıyasen uygulanır.


Şube Denetim Kurulu: Şube genel kurulunda gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek denetçiden oluşur. Görev bölümü ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün denetim kurulu ile ilgili maddeleri kıyasen uygulanır.


OYLAMA USULÜ:


Madde 25


Bu Tüzükte özel hüküm bulunmayan hallerde, Dernek organları, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır.


TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:


Madde 26


Tüzük değişikliği Genel Kurul kararıyla yapılır. Tüzük değişikliği, ancak Genel Kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa (Yönetim Kurulu bu tip istekleri gündeme almaya mecburdur), Genel Kurulda görüşülebilir. Genel Kurulun tüzük değişikliğine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip üye ve delegelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılanların sayısına bakılmaksızın tüzük değişikliği görüşülebilir. Ancak tüzük değişikliği kararının, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı Dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.


DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE:


Madde 27


Genel Kurul her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip üye ve delegelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılanların sayısına bakılmaksızın fesih konusu görüşülebilir. Ancak fesih kararının her halükârda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.


Genel Kurul Derneğin feshine karar verdiğinde, bu karar Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine en geç 5 gün içinde yazı ile bildirilir. Genel Kurul, fesih kararı aldığında, Derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi için üç kişilik bir tasfiye kurulu görevlendirir. Bu kurul, Derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesini mevzuata uygun olarak baştan sona tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Fesih halinde, Derneğin tüm mal, para ve hakları amacına uygun başka bir dernek veya kuruma devredilebilir. Aksi halde, kalan malvarlığı Hazineye intikal eder.


 


HÜKÜM EKSİKLİĞİ:


Madde 28


Bu Tüzükte düzenlenmeyen konularda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.


ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ


MADDE 29


Dernek, aynı amaçlarla kurulmuş, yurtdışındaki uluslararası dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapar, bu kuruluşlarla ortak projeler gerçekleştirir, bu kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlara temsilci gönderir.