2017 Genel kurulu - Çeviri Derneği

Çeviri Derneği 2017 – 2019 Faaliyet Raporu

Çeviri Derneği 2017 – 2019 Genel Kurulun tamamlanmasından itibaren seçilen yeni yönetim kurulu, görev bölümü yaparak derneğin kuruluş amaçları ve hedefleri doğrultusunda çalışmalara başlamış; devam eden çalışmaları ve hedeflenecek faaliyetlerin planlaması yapmıştır.

Web Sitesinin Yenilenmesi

Üyelik sistemimiz iletişim ve üyeler arası ilişkilerin düzenlenmesi için bir dernek yönetim programı satın almakla işe başlamıştır. Bu tür programlarla uyumlu çalışacak yeni bir web sitesinin tasarımı ve yapıyla işe başlanmıştır.

Üyelik, kayıt ve sistemin geliştirilmesi

Üyelerin eksik kayıtlarının tamamlanması, üyelerin Derbis’e kayıtlarının girilmesi gerçekleştirilmiş. Yeni başvurular değerlendirilerek üyelik işlemleri sonuçlandırılmıştır.

Üyeliğin geliştirilmesinin yanı sıra gelişen üyelerin bilgilerinin dernek üye bilgileri veri tabanına işlenmesi sene başında hedeflenmiş olmasına rağmen verimli bir yöntem seçmede karar verilemediği için çalışma tamamlanamamıştır. Kurucu üyelerimizin ve çok eski senelerde derneğimize katılan üyelerimizin bilgileri maalesef sistem nedeniyle güncellenememektedir. Geliştirilmiş Bilgi Formu ve dernek yönetim programı marifetiyle yapılması için altyapı ve sistem hazırlanmıştır.

Derneğimiz Kültür Bakanlığı 6. Ulusal Yayıncılık Kongresi’ne, Başkan Yardımcımız Doç.Dr Necdet Neydim başkanlığında katılım sağlandı.

Çeviri Komisyonunda yer alan üyelerimiz: Necdet Neydim, Turgay Kurultay, Alev Bulut, Betül Parlak, Şirin Yener,

Çeviri Sektörü İçin Arabuluculuk Semineri

Hukuki anlaşmazlıkların daha kolay ve masrafsız çözüm için geliştirilen ve yasası çıkarılan arabuluculuk sisteminin çeviri sektörü içende yer alan özellikle serbest çalışan çevirmen ve işletmecilerin bilgilenmeleri ve sektörde farkındalık oluşturmak için bu hususta eğitim almış uzman hukukçuların yer aldığı bir Arabuluculuk Paneli düzenlenmiştir.

Mesleki Yeterlilik Çalışmaları

Çevirmen 6. Seviye Meslek Standardı’na göre 6 çeviri alanı için yeterliliklerin yazımı 2019 yılında tamamlandı.

MYK Çalışmalarını 2008 yılından itibaren takibe alarak başvuru için uygun ve kabul edilecek zamanı kollamaya başlayan dernek yönetimimiz, nihayet 2010 yılında MYK’ ya Çevirmen 6. Seviye Meslek Standardı geliştirmek için başvuruda bulunmuştur. Diğer dernek ve kuruluşlarında katılımı ve MYK doğrudan koordinasyonuyla 2012 yılında oluşan komisyon Meslek Standardı yazımına başlamış 2013 yılında resmi gazetede yayınlanmıştır.

Çevirmen 6. Seviye Meslek Standardı’nın tamamlanıp yayınlanmasından sonra MYK İstanbul’da katılımcı dernek temsilcilerinden oluşan komisyona Yeterlilik Yazma Eğitimi vermiş ve fakat eğitimini tamamlayan komisyona yeterlilik yazımı için uzun bir süre çalışma ortamı sağlanamamıştır. Nihayet 2017 tarihinde başlayan çalışmalar 2019 Mart ayında tamamlanarak MYK’ya teslim edilmiştir.

Elbette çevirmen yeterliliklerinin tamamlanmasında Çeviri Alanında  örgün eğitim veren, İ.Ü., BÜ., YTÜ., HÜ. ve Bilkent Üniversitesinin yanı sıra yine alanda yer alan ÇD, ÇİD, ÇevBir, TKTD, TYB meslek kuruluşlarının kendi aralarında oluşturdukları eşgüdümle yönetilen örnek olabilecek nitelikteki platformun varlığı ve sinerjisi çalışma dayanışmasında çok belirleyici bir yeri olduğu unutulmamalıdır.

Bu platformun ve dayanışma gücünün sektörel yapılanmaya, sorun çözümlemelerine, değişim ve gelişim dinamiklerine çok yararı olacaktır. Bu çalışmalarda neredeyse hazırlık ve yazım çalışmaları için 30 ‘a yakın toplantı gerçekleşmiş ve bu toplantıların çoğuna Çeviri Derneği ev sahipliği yapmıştır. Bilkent, İ.Ü. ve HÜ ev sahipliklerini ve desteklerini de unutmamak gerekiyor. Koordinasyon görevini üstlenen İstanbul Üniversitesine yönetimine, Çeviribilim ve Mütercüm Tercümanlık Bölümleri Başkanlarına, hocalarımız Alev Bulut, Necdet Neydim ve iki günlük çalıştaya ev sahipliği yapan Bilkent Üniversitesine, yöneticilerine ve hocalarımız Tanju Acar ve Şirin Yener’e teşekkürü borç biliriz.

Mesleki Yeterlilik Panelleri Düzenlendi

Çevirmenlikte Meslekleşme çalışmaları hakkında bilgi vermek ve Çevirmen Meslek Standardı ve Yeterliliklerinin hazırlanışı, mesleğimize getireceği yenilikleri ve yararlarını anlatmak ve farkındalık oluşturmak için İzmir, Ankara ve İstanbul’da paneller düzenlendi.

ÇD İzmir Şubesinin de desteğiyle 16 Mart 2018 tarihinde EİB salonunda 100 kişiyi aşkın bir dinleyici kitlesine Turgay Kurultay, Betül Parlak, Şirin Okyayuz ve Osman Kaya tarafından ayrı ve fakat birbirini tamamlayan başlıklarda panel konuşmalarıyla İzmir’de çeviri eğitimi çevresine, piyasasında yer alan çevirmenlere yönelik bilgilendirme yapıldı.

Çevirmenler Ankara’da Buluşuyor Toplantısı

Ankara Şubesi kurucu üyelerinin işbirliğiyle ATO Konferans Salonunda “Çevirmenler Ankara’da Buluşuyor” toplantısı ve “Türkiye’de Çevirmen Olmak ve Çalışmak” paneli düzenlendi.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mümtaz Kaya’nın yaptığı panelde konuşmacılar; Anıl Ünlüsoy  – Kızılay Toplum Çevirmeni, Okan Arslan  -Ticaret Bakanlığı Çevirmeni, Mefail Kanbulat- Büyük Elçilik Çevirmeni, Ekrem Emre Sezer- Çevirmen /EditörÇevirmen olarak çalışmaya ve ülkemizdeki kurumlarda çalışan çevirmenlerin sorunlarını ve çözüm önerilerini kendi deneyimleriyle anlattıkları çok yararlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Türk Kızılay, Toplum Çevirmenlerine Destek Eğitimi Projesi

Ortadoğu ‘da ki istikrarsızlık, kargaşadan ve Suriye’deki bölünme ve savaştan muzdarip olan 4. Milyonu aşkın göçmen ve sığınmacıyı ağırlayan ülkemizde Türk Kızılayı’na da büyük bir sorumluluk düştüğünü biliyoruz. Türk Kızılayı’nın 15 Toplum Merkezinde çalışan, çoğu tercümanlık eğitimi almamış tercümanlara destek eğitimi için kurumla bir protokol imzalandı. Toplum Çevirmeni Destek Eğitimi için özgün bir proje geliştirildi, ihtiyaç analizi için bizzat merkezlere gidilerek tercümanlar, hizmet alan birim yöneticileri ve elemanlarıyla yüzyüze görüşmeler yapılarak gerçekleştirildi. ÇD Genel Sekteri Dr. Rana Kahraman Duru koordinasyonunda Prof. Dr. Alev Bulut, Prof Dr. Aymil Doğan, Prof Dr. Mehmet Hakkı Suçin ve Osman Kaya ortak çalışmalarıyla iki günlük bir destek eğitim programı hazırlandı. Sırayla G.Antep, İstanbul ve Ankarada iki günlük destek eğitimleri ilgili üye ve uzman hocalarımızla gönüllü mesaileriyle gerçekleştirildi. Adı geçen hocalarımıza, organizasyon ve eğitimlere destek veren YK üyesi Dr. Filiz Şan ve Nadire Hicran Pekdemir’e siz değerli üyelerimiz adına YK olarak teşekkür ediyoruz.

“Çeviri Derneği Kütüphanesi” Projesi

Dernek Bünyesinde Çeviribilime ve Çevirmenlik Mesleğine ait kitaplar ve yayınlar başta olmak üzere ÇD Çeviri Kütüphanesi Projesi adı altında kitap toplama kampanyası 2018 yılında başlatılmış ve halen devam etmektedir. Elbette dil eğitimi ve çeviri kitaplarına da hayır demiyoruz ve kütüphanemizi zenginleştirmek için talep ve kabul ediyoruz. Kütüphanemiz henüz başlangıç düzeyinde olup gelişime muhtaçtır. Halen özellikle müellif hocalarımızın ve usta çevirmenlerin ilgi ve katkılarına ihtiyaç vardır.

Gelecekte müelliflerinde izinleri ve bilgileri altında gönün koşullarına uyun olarak fiziki ve dijital bir kütüphaneye dönüştürme planlaması içindeyiz.

Kütüphanemizi, konumuzla ilgili makalelerin ve her aşamadaki tezlerinde zenginleştireceğini düşünüyoruz ve bir kopya da Çeviri Derneği Çeviri Kütüphanesi için talep ve rica ediyoruz.

Ankara Şubesinin Kuruluşu

Çeviri Derneği yönetim kurullarının uzun yıllar kuruluşu için emek verdiği ÇD Ankara şubesi nihayet 2018 yılı Kasım ayında Celal Demirel, Okan Aslan ve Gevher Ebru Çevikoğlu temsilciliğiyle kuruldu. ÇD Ankara Şubesi 5 Ocak 2019 tarihinde de ilk genel kurulunu yaparak yönetim kurulunu oluşturdu, görev dağılımını gerçekleştirdi. ÇD Ankara Şubesi İlk Yönetim Kurulu, Başkan- Anıl Uzunboy, Başk. Yard. Gevher Ebru Çevikoğlu, Genel Sekreter -Celal Demirel, Sayman -Senem Bozkurt, Üye- Mümtaz Kaya, Üye- Mefail Kambulat’ dan oluşmaktadır. YK Yedek listesinde M. Hakkı Suçin, Okan Aslan, Nurhan Baş, Ayşen Zeynep Oral, Ekrem Emre Sezer, Şerif Küçükal Dalbudakyer almaktadır.

ARÇ Seminerlerine Destek

6-7 Ocak 2018 tarihinde yapılan Arç Çalıştayı’na YK olarak katılım sağlandı ve destek verildi. İzmir ARÇ sorumlusu Dr. Ayşegül Başer’in İzmir ve Çanakkale’de gerçekleştirdiği ARÇ seminerlerine destek verilmiştir. Yine ARÇ’ın Yurtdışı eğitim ve toplantıları için de destek verilmiştir.

Üniversitelerde ve MYO ‘da Meslekleşme ve Örgütlenme Seminerleri

Adana AT BTÜ, Kavram MYO, Dokuz Eylül, 29 Mayıs Üniversiteleri, BÜ. İzmir Ekonomi Üniversitesi MYO, Şehir Üniversitesi gibi eğitim kurumlarının Çeviribilim öğrencileri ve akademisyenlerine meslekleşme, mesleki gelişim ve örgütlenme seminerleri verildi.

S.Ü. ile müştereken Uluslararası Göç ve İletişim Kongresi Düzenlenmesi

Sakarya Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Çeviri Derneği’nin müştereken 27-28 Eylül 201Bilgi 8  tarihinde düzenlediği Uluslararası Göç ve İletişim Kongresi’nde  önemli görevler üstlenmiştir. Yapılan işbirliği protokolünde yer alan görevleri başarıyla yerine getirmiştir.

Geniş Bilgi İçin : http://imcc2018.sakarya.edu.tr/

Göç ve Toplum Çevirmenliği Paneli

Çeviri Derneği olarak, Sakarya Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan Uluslararası Göç ve İletişim Kongresi içinde 28 Eylül 2018 tarihinde Göç, İletişim ve Toplum Çevirmenliği Paneli düzenledik. Panelde Dr. Filiz Şan (Göç ve İletişim), Dr. Jonathan Ross ( Toplum Çevirmenliği) ve Osman Kaya ( Kızılay Toplum Çevirmenleri Destek Eğitimi) sunumlarını gerçekleştirdiler

Tuçeb Çalıştayı’na Katılım ve Destek

Çeviri Derneği meslekleşme, örgütlenme ve mesleki dayanışma bağlamında Çeviri bilim, Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencilerinin kurduğu öğrenci kulüplerini onların oluşturduğu birliği önemsiyor ve izliyoruz. İşbirliği ve müşterek faaliyetler hususunda hazır olduğumuzu her fırsatta kulüp ve birlik mensuplarına eş başkanlara bildirdik.

Tuçeb, derneğimizin YK üyesi Filiz Şan’ın koordinasyonunda ve Sakarya Üniversitesi ev sahipliğinde VIII. Ulusal Çeviribilim Öğrenci Çalıştayı düzenledi. Ana temanın “Günümüzde Çeviri ve Çeviri Sektörü” olduğu toplantıya ÇD Başkanı Osman Kaya katılımıyla destek olunmuş, ileriye dönük işbirliği ve sağlıklı bir iletişimin gelişmesi için çaba sarf edilmiştir.

2018 Ödülleri ve Töreni

Çeviri Derneği 2001 yılından itibaren, çeviri alanında uzun yıllar hizmet vermiş, önemli başarılara imza atmış, kişiliği ve toplumsal sorumluluğuyla örnek olmuş, ülkesine, kültürüne ve çalışma alanına kalıcı katkılarda bulunmuş meslekte kıdemli kişilere Meslek Onur Ödülü vermektedir

Geleneksel ödüllere ek olarak MS ve MY çalışmalarıyla belirlenen Çevirmenlik Alanlarında farklılık yaratmak için bu yıl 6 farklı dalda daha ödül verildi.

Çeviri Derneği Geleneksel 2018 Ödül Töreni, 8 Şubat 2019 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümünün ev sahipliğinde Yıldız Yerleşkesi Oditoryumunda üyelerin, sektör temsilcilerinin, akademisyenlerin ve dostlarımızın yüksek oranda katılımıyla yapılarak sahiplerini buldu.

Geleneksel Ödüller

Onur Ödülü –   Nevzat Erkmen ve Belkıs Dişbudak

Çevirmen Nevzat Erkmen’i ikametinde ziyaret ettik.

Genç Soluk Ödülü-  Spor Çevirmeni -Halil Yazıcıoğlu

Çevirmenlikte Mesleki Başarı Ödülleri

Özel Alan Çevirmeni – Müfit Özdeş

Konferans Çevirmeni – Hande Güner

Yerelleştirme Çevirmeni- Tuğrul Karabacak

Toplum Çevirmeni- Nasip Tonyukuk

İşaret Dili Çevirmeni- Pelin Kobal

İrtibat Çevirmeni-   Gevher Ebru Çevikoğlu

Danışma Kurulu Toplantıları

2017 -2019 Çalışma Döneminde iki kez Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

İlk toplantı 2018 yılında Çeviri Derneği dönem faaliyetlerinin planlanması hususunda DK ‘nun önerilerinin alınması, görüş alışverişi gündemiyle Kadıköy’de St Joseph Lokalinde gerçekleştirildi.

İkinci toplantı 2019 yılında dönem çalışmalarının değerlendirilmesi ve ÇD Ödülleri gündemiyle Kadıköyde ÇD çalışma ofisinde gerçekleştirildi.

Emek veren ve destek olan bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz.

Sevgi ve Saygılarımızla,

Çeviri Derneği Yönetim Kurulu

Çeviri Derneği Mayıs 2002 Faaliyet Raporu

Derneğimizin kuruluşundan sonra ikinci olağan genel kurulu Mayıs 2002 tarihinde yapılmaktadır.Geçen genel kurulda seçilen yönetim kurulunun bugüne kadar her ay düzenli olarak toplandığını  belirterek, derneğin üye sayısının arttırılması ve gelişimi için  taşıdığımız heyecanımızı paylaşmak istiyoruz.

Bu dönemde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdadır.

 •   -Derneğin tanıtımı ve gerek sektörümüz içinde gerekse diğer sektörlerdeki meslektaşlarımız nezdinde üyeliğin geliştirilmesi konusunda çeşitli faaliyetler ve çabalar sürdürülmektedir.
 •   -Çeviri Derneği’nin “ceviridernegi.org” adlı web sitesinin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi için Osman Kaya yönetiminde İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından çalışmalar uygulamaya kondu. (Ocak 2002)
 • -Vedat Günyol’a Dernek yemeği kapsamında yapılan etkinlikte, Çeviri Derneği Onur Üyeliği verildi, 
 • -FIT’e Uyelik Çalışmaları başlatıldı (FIT /Uluslararası Çeviri Derneği, Fransa)
 • -Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Kolokyum: Çeviri İncelemelerinde Alanlararası İlişkiler (23-25/Ekim/2002)
 • -Tüyap Kitap Fuarında, Çeviri Derneği ile Metis Yayınevinin ortak ‘’Çeviri Söylemi’’ paneli yapıldı (29.10.2002). Panele konuşmacı olarak dernek başkanımız Hasan Anamur, dernek üyemiz Elif Daldeniz, Onur Üyelerimiz Tahsin Yücel ve Aykut Kazancıgil katıldı
 • – Dernek üyemiz Asuman Karakaya tarafından “Çeviride Anlaşmazlıklar” konusunda panel yapıldı  (Nisan 2002)
 • -AB’ye Aday Ülkelerin ‘’Topluluk Müktesebatı’’ Çevirilerine Yönelik Staj
 • -Bilkent Üniversitesi’nde yapılan seminerde ARÇ grubu Bilkent ARÇ grubuna ve gönüllülere eğitim verdi. (16-19 Ekim 2002)
 • – İstanbul Valiliği İl Savunma Müdürlüğü tarafından düzenlenen “S.O.S 2002 Uluslararası Güvenli Yapı ve Afet Öncesi Hazırlık” Fuarında ARÇ-Çeviri Derneği olarak stand açıldı (12-17 Kasım 2002)
 • – 13-14-15 Aralık2002 tarihlerinde düzenlenen  4. Ulusal Arama Kurtarma (AKA) Tatbikatına ARÇ projesi kapsamında katılım
 • -Afette rehber çevirmenlik (ARÇ) Gönüllü Seminerleri 14 Mart 2002

Bu faaliyetlerin gerçekleşmesine katkıda bulunan , emeği geçen ve katılan bütün üyelerimize , destekçilerimize , sponsorlarımıza en içten dileklerimizle teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu adına
Başkan Yardımcısı
Osman Kaya

Çeviri Derneği Kuruldu

Türkiye’de çevirmenlik mesleğini geliştirmek amacıyla, bu alandaki çeşitli kesimlerden insanlar bir araya gelerek “ÇEVİRİ DERNEĞİ”ni kurdu. Derneğin amacı, bu alandaki mesleki örgütlenmeyi sağlamak; çevirinin önemini vurgulamak; çevirmenin itibarını yükseltmek ve üniversite ile iş dünyası arasında köprü kurmak.

İstanbul’da çeviri eğitimi veren Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nden öğretim üyeleriyle birlikte çeşitli Çeviri Firmalarında çevirmen, yönetici ve editör olarak çalışan kişilerin bu amaçla 8 ay önce başlattığı toplantı ve çalışmalar sonucunda “Çeviri Derneği” 17 Kasım 1999 günü alınan resmi izinle kuruldu.

Yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar derneğin başkanlığına Yıldız Teknik Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölüm Başkanı Prof.Dr. Hasan Anamur seçildi. Anamur, bu alanda çalışanları ve çeviriyle ilgilenen herkesi dernekte görmek istediklerini belirtti.