DERNEĞİN ADI FAALİYET ALANI VE MERKEZİ:

Madde 1

Derneğin adı “Çeviri Derneği”dir. Merkezi İstanbul’dur. Ülke genelinde yasaya uygun olarak şube açabilir ve faaliyetlerde bulunabilir. Şubeler ve/veya temsilcilikler açılması halinde Çeviri Derneği, Genel Merkez ve/veya ona bağlı şubelerden temsilciliklerden oluşur.

Faaliyet alanı: Çeviri Derneği, çevirinin ve bağlantılı dil ve iletişim hizmetlerinin tüm alanlarında (yazılı, sözlü, yazınsal, teknik, bilgisayar destekli vb. çeviriler) ile bu işlerin yürütülmesinde görev alan tüm aktörleri (çevirmen, metin yazarı, editör, çeviri projesi yöneticisi, işletmeci, çeviri yayıncısı, araştırmacı vd.) ilgilendiren mesleki, sosyal ve kültürel konularda faaliyet gösterir. 

Merkezi: Demirtaş Mh. Ayrancı Sk. No: 14, Fatih/İSTANBUL – 34134

DERNEĞİN AMACI VE HİZMET KONULARI:

Madde 2

Derneğin amacı, çevirmenlik mesleğini geliştirmek, yüceltmek ve çeviri sektörünü tüm yönleriyle geliştirip ilerletmektir.

Hizmet konuları aşağıda gösterilmiştir:

Çevirinin bilimsel ve toplumsal önemini vurgulamak; kamuoyunca çeviri ve çevirmenle ilgili duyarlılık ve bilinci geliştirmek;

Çevirmenlerin hak ve yükümlülüklerini ve çevirmenlik mesleğinin uygulama koşullarını ve etik ilkelerini belirleyip güncellemek;

Mesleki ve etik ilkelerin bütün çevirmenler ve diğer mesleki paydaşlar tarafından benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, teşvik etmek, denetlemek ve izlemek;

Çevirmenlerin meslek içi eğitimine katkıda bulunmak ve gerekli ortam ve araçları sağlamak;

Çeviri konusunda araştırma geliştirme çalışmaları yapmak ve bu konuda yapılan çalışmaları desteklemek;

Çevirmenlik mesleğini geliştirici çalışma ve projeleri özendirmek, desteklemek ve ödüllendirmek;

Çevirmenlerin toplumsal ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak;

Üyelerine iş, ticaret ve sözleşme hukuku konusunda tavsiyelerde bulunmak ve yol göstermek;

Çeviri işletmelerinin niteliğinin artmasına katkıda bulunmak, çalışma esas ve usulleriyle ilgili yol göstermek;

Çeviri işletmeleri ve yayınevleriyle çevirmen ilişkilerinin hukuksal boyutu, çalışma koşulları ve mesleki ilişkilerinin düzenlenmesinde yol gösterici olmak;

Bütün çevirmenleri kapsayan bir meslek odasının kurulmasına yönelik çalışmalar yapmak;

Çevirmenlik mesleği ile ilgili uluslararası mesleki kuruluşlarla işbirliğine girmek ve bunlara üye olmak;

Çevirmenlerin çıkarlarını gözetici faaliyetlerde bulunmaktır.

Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için derneğe gelir getirici hizmetler vermek üzere iktisadi işletmeler kurmak ve işletmek.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

Madde 3                                                                

Dernek, amaç ve konularını gerçekleştirmek için:

İkametgâhı ve amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, satar ve kiralar. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir;

Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için, amaç ve hizmet konularıyla ilgili her türlü toplantı, seminer, konferans, temsil, gezi, festival, fuar ve diğer gösteri ve etkinlikleri düzenleyebilir;

Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek amacıyla, üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütler yapar, öneri ve dilekleri belirler ve bunları her türlü yayın araçları ile yayınlayabilir;

Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için, Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat ve bu tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar, alır ve verir, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir;

Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için, mevzuatın izin verdiği lokal açma ve benzeri tüm haklarını kullanabilir;

Medya ile ilişkilerle ve halkla ilişkiler faaliyetleriyle çevirmenlik mesleğini tanıtır;

Etik ve Uzlaşı Kurulu aracılığıyla meslek ve etik ilkelerini belirler; uygulamaları izler ve denetler;

Meslek içi eğitim amacıyla, çeviri eğitimi veren kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak veya kendi bünyesinde mesleği geliştirici ve çevirmenleri eğitici faaliyetler düzenler;

Üniversitelerden çeviri bölümü öğrencilerinin çeviri alanında nitelikli şirketlere stajyer olarak gönderilmesini teşvik eder;

Sözlük ve terimce çalışmalarına yönelik bilimsel araştırma ve incelemeler yapar;

Araştırma ekipleri kurar; gerekli kaynakları temin eder;

Çeviriyle ilgili konularda yarışmalar düzenler;

Üyeleri için tavsiye niteliğinde iş sözleşmesi örnekleri hazırlar;

Üyelerinin ilgi alanları ve taleplerine göre, değişik diller ve konular için daimi ya da geçici kurullar oluşturur (yazın çevirisi, teknik çeviri, akademik eğitim ve benzeri konularda);

Düzenli aralıklarla üye danışma toplantıları düzenler;

Çevirmenlik mesleğine girmek isteyenlerin mesleki yeterliliğini değerlendirerek kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunacak çalışmalar yapar ve katılım belgesi verir.

Düzenli bir yayın organı çıkartır.

ÜYELİK ŞARTLARI

Madde 4

Dernek üyeliği; a) üyelik, b) danışman üyelik ve c) onur üyeliği statülerini kapsar.

Üyeliğe Derneğin amacını benimseyen, yasal engeli bulunmayan, 18 yaşını bitirmiş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, çevirinin şu veya bu alanında faaliyet gösteren çevirmenler, redaktörler, çeviri alanlarında çalışan akademisyenler ve araştırmacılar, çeviri işletmecileri gibi her paydaş başvurabilir.

Danışman üyelik, çeviri alanında yüksek yetkinlik düzeyine gelmiş ve bu alanda en az 10 yıllık nitelikli birikime sahip ve en az 3 yıl Dernek **üyeliğinde bulunmuş kişiler arasından, Danışma Kurulu’nun veya onun yetkilendirebileceği bir alt komisyonun görüşü alınarak Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Danışman üyeler Danışma Kurulu ile Etik ve Uzlaşı Kurulu üyeliği ve Derneğin kurumlar ve kamuoyu nezdinde temsilini gerektiren çalışmalarda yer alma yeterliliğine sahiptir.

Onur üyeleri, çalışmalarıyla çeviri alanına değerli katkılarda bulunmuş birikimli ve başarılı kişiler arasından Danışma Kurulu’nun görüşü ve Yönetim Kurulu’nun kararıyla seçilirler. Ayrıca Ödül Yönetmeliği’ne uygun olarak seçilen Çeviri Derneği Ödülleri sahipleri de aynı zamanda onur üyesi olurlar. Onur üyeliği seçme seçilme hakkı ve aidat yükümlülüğü getirmez.

Üyeliğe başvurular Dernekçe hazırlanmış üyelik başvuru formu doldurulup imzalanmak suretiyle Yönetim Kurulu’na yazılı olarak yapılır. Üyeliğe kabule veya redde Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim Kurulu, Derneğin tüzüğüne ve yönetmeliklerine uygun olarak ve daha önceki uygulamalarla devamlılığı gözeterek nasıl bir değerlendirme süreci izleneceğini belirler ve web sitesinde duyurur; ayrıca başvuran adayların bu konuda bilgilenmesini sağlar.Yazılı başvurular Dernek Yönetim Kurulunca en geç 30 gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.  

Derneğin Mesleki ve Etik İlkeler Bildirgesi ve Derneğin üyesi olduğu üst kuruluşların benzeri belgeleri tüm üyeleri bağlar. Tam üyeler ve aday üyeler, üyelik başvurularını yapmakla bu hususu kabul etmiş sayılırlar.

Şubelerin sorumlu olduğu bölgede ikamet edenler üyelik başvurularını ilgili şubeye yaparlar ve o şubenin üyesi olurlar. Şube üyeleri Şube üye defterine işlenirler. Şubelerle temsil edilmeyen bölgelerde ikamet edenlerin üyelik başvuruları Genel Merkez’e yapılır ve Genel Merkez üyesi olarak kaydedilirler. Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği üyeliğe kabul yöntemi Şube Yönetim Kurullarını da bağlar.

ÜYELERİN HAKLARI, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA:

Madde 5

Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı bir dilekçe ile istifa hakkına da sahiptir. Dernek üyeleri mevzuatın tanıdığı tüm haklara eşit olarak sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve oyunu bizzat kullanır.

Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar, temyiz kudretini kaybedenler, üye olma koşullarını kaybedenler, derneği yetki ve izin almadan yükümlülük altına sokan hareketlerde bulunanlar, derneğin amacına aykırı yazılı veya sözlü beyanlarda bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile dernekten çıkartılır. Bu karardan önce ilgili üye Etik ve Uzlaşı Kurulu’nca yazılı veya sözlü savunma yapmaya çağrılması zorunludur. Etik ve Uzlaşı Kurulu’nun önerisi üzerine Yönetim Kurulu’nun üyelikten çıkartma kararına karşı ilgili üye Genel Kurulda itirazda bulunulabilir. Genel Kurulun konuyla ilgili kararı kesindir.

TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER:

Madde 6

İşletme hesabı esasına uygun olarak aşağıdaki defeterler tutulur:

a) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

b) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

c) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

d) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

GELİR VE GİDERDE USUL:

Madde 7

Alındı belgesi:

Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Ek-13’te yer alan Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ek-14’te yer alan Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Yetki belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır.Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir.Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağılması veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur.Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.  

Derneğin banka hesaplarından para çekmek için, en az iki yetkili kişinin imzası gereklidir.

Gelir ve giderle ilgili defter ve belgelerin en az yasada belirtilen süre boyunca saklanması zorunludur.

DERNEK GELİRLERİ:

Madde 8

Derneğin gelir kaynakları:

Üyelik aidatı 2018 ve 2019 yılı için 130 TL’dir. Aidatlarda artış ve azaltmaya Genel Kurul yetkilidir. Aidatlar Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği biçimde taksitler halinde de ödenebilir.

Kişilerin kendi isteğiyle Derneğe başvurarak yaptıkları ayni ve nakdi bağış ve yardımlar;

Derneğin mal varlığından ve amaç ve hizmet konularına uygun çalışma ve faaliyetlerden elde edilen gelirler;

Dernekçe yapılan yayınlar, balo, konser, çay ve yemekli toplantılar, gezi, eğlence, temsil, yarışma ve konferans gibi etkinliklerin gelirleri;

Yardım toplamayla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar;

Diğer gelirler.

Borçlanma usulü

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN ORGANLARI:

Madde 9

Derneğin organları şunlardır:

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu

Danışma Kurulu

Etik ve Uzlaşı Kurulu

GENEL KURUL:

Madde 10

Genel Kurul, Dernek Genel Merkez üyeleriyle şube delege ve temsilcilerinden oluşan en yetkili organdır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 11

Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Danışma Kurulu, Etik ve Uzlaşı Kurulu üyelerini seçmek;

Dernek tüzüğünde değişiklik yapmak;

Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve diğer kurulların raporlarını görüşmek; Yönetim Kurulu’nun aklanmasını kabul veya reddetmek;

Yönetim Kurulu’nun hazırladığı bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek;

Dernek için gerekli taşınmaz malların edinilmesi veya Derneğin taşınmaz mallarının elden çıkarılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek;

Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasına, yurt dışındaki dernek ve federasyonlara üye olmasına veya üyelikten ayrılmasına karar vermek;

Dernekten çıkartılan üyelerin itirazlarını incelemek ve kesin sonuca bağlamak;

Kamu yararına dernek sayılma isteğinde bulunmak;

Derneğin feshine karar vermek ve tasfiye şeklini belirlemek;

Genel Kurul toplantıları olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde yapılır. Olağan toplantılar iki yılda bir Mayıs ayında ve Yönetim Kurulu’nun tespit ve ilan edeceği bir tarihte yapılır. Ancak Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Genel Merkeze bağlı üyelerin beşte birinin veya Şubelere bağlı üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Böyle bir istek halinde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.

GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMA USULÜ:

Madde 13

Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin bir listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi elektronik posta yoluyla ve Derneğin web sitesinde ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu ilanda, toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantı başka bir sebeple ertelenirse, bu durum, erteleme sebepleri de belirtilerek elektronik posta yoluyla üyelere duyurulur. Bu halde, ikinci toplantının erteleme tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler bu toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

TOPLANTI YERİ:

Madde 14

Genel Merkez’in Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu şehirden başka bir yerde yapılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI:

Madde 15

Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin ve delegelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Şube üyelerinin tümünün Genel Merkez Genel Kurullarına katılma hakkı vardır, ancak şubelerin belirleyeceği delege ve her on beş üye adına gönderilen bir temsilci şubeler adına oy kullanma hakkına sahiptir. İlk Genel Kurul toplantısında yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ VE DİVANI:

Madde 16

Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurul toplantısına katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nun düzenlediği listede adlarının hizasına imza atarak toplantı yerine girerler. Toplantı, Dernek Başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır ve toplantı yeter sayısının tespiti için yoklama yapılır. Toplantı yeter sayısının bulunduğu anlaşıldıktan sonra, üye ve delegeler arasında bir Divan Başkanı, bir başkan vekili ve iki kâtip üye seçilerek bir Toplantı Divanı oluşturulur. Toplantının gündeme göre ve mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak yönetimi Divan Başkanının görevidir. Kâtipler de toplantının usulüne uygun yapılmasında divan başkanına yardımcı olur ve toplantı tutanağını düzenleyerek başkanla birlikte imzalar.

Madde 17

Genel Kurulda yalnız gündeme konulmuş maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin görüşülmesini istediği maddelerin de gündeme alınması zorunludur. Şube Genel Kurullarının ve Yönetim Kurullarının görüşülmesini istediği konular da gündeme alınır.

YÖNETİM KURULU:

YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ VE GÖREV BÖLÜMÜ:

Madde 18

Yönetim Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla ve iki yıl görev süresiyle seçilen 7 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Asıl üyeliklerde boşalma olursa, ilk sıradaki yedek üye 3 gün içinde göreve çağrılır. Çağrı yapılan yedek üyenin asıl üyeliğe geçmekten feragat etmesi durumunda bir sonraki sırada bulunan yedek üyeye çağrı yapılır. Feragat beyan eden yedek üyelerin yedek üyelikleri devam eder. Asıl üyelikten ayrılan üye de dilerse yedek üye olarak Yönetim Kurulu’nda kalabilir.

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi içinde yaptığı seçimde oy sayısına göre görev bölümü yaparak bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter ve bir Sayman belirler.

Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez ve gerek görüldüğü her zaman toplanır. Toplanma kararı Yönetim Kurulu içinde istişareyle alınır ve toplantı gündemi belirlenerek tüm üyelere duyurulur. Şube Yönetim Kurullarından gelecek gündem önerileri ve özel gündemli toplantı talepleri de dikkate alınır.

Yönetim Kurulu, haklı neden olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılmasına karar verebilir.

Yönetim Kurulu kararları çoğunluk oyuyla alınır.

Oyların eşitliği halinde Başkan’ın oyu iki sayılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

Madde 19

Yönetim Kurulu’nun yetki ve görevleri şunlardır:

Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararlar almak ve uygulamak;

Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek dönem bütçesini hazırlayıp Genel Kurula sunmak;

Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantılara çağırmak ve toplantıların gündemini hazırlamak;

Defter ve kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak;

Mevzuat ve tüzüğe uygun olarak gerekli görülen konularda merkez veya şubelere ilişkin yönetmelik ve genelgeler hazırlamak;

Genel Kurul kararlarını uygulamak;

Mevzuatın ve Dernek tüzüğünün öngördüğü diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.

DENETİM KURULU VE İÇ DENETİM:

DENETİM KURULUNUN SEÇİMİ VE GÖREVLERİ:

Madde 20

Denetim Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla ve iki yıl görev süresiyle seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. En çok oyla seçilen kurul başkanı olur. **Denetim Kurulu Derneğin gelir ve gider hesap ve işlemleri ile faaliyetlerin mevzuat ve tüzük hükümlerine uygunluğunu ve Genel Kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediğini kontrol ve tespit eder. Denetim sonuçlarını Denetim Kurulu karar defterine kaydeder ve bir rapor haline getirerek Yönetim Kurulu’na ve Genel Kurul’a sunar. Ayrıca mevzuatın verdiği diğer görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

İç denetim 

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

ETİK VE UZLAŞI KURULU:

Etik ve Uzlaşı Kurulu, Dernek üyelerinin Derneğin amaçlarıyla ve üyelik sorumluluklarıyla bağdaşmayan eylemleri, Derneğin ve bağlı olduğu mesleki kuruluşların benimsediği mesleki ve etik ilkeleriyle bağdaşmayan eylemleri ve çeviri alanında anlaşmazlığa düşen taraflar arasında ve hak ihlalleri durumlarında Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir ve Yönetim Kurulu tarafından kendisine iletilen konuyu inceler ve karara bağlar. Etik ve Uzlaşı Kurulu’nun oluşma ve çalışma biçimi Genel Kurul’un onayına bağlı olan Etik ve Uzlaşı Kurulu Yönetmeliği’nde belirlenir.

DANIŞMA KURULU:

Madde 22

Danışma Kurulu, Derneğin çalışmalarında Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurullarına tavsiyelerde bulunmak, Derneğin verdiği ödüllerde ve danışman üyelerin belirlenmesinde karar sürecine katılmak gibi görevleri yapar. Danışma Kurulu’nun oluşma ve çalışma biçimi Genel Kurul’un onayına bağlı olan Danışma Kurulu Yönetmeliği’nde belirlenir.

ŞUBELERİN KURULUŞU VE HUKUKSAL DURUMU:

Madde 23

Derneğin şubesinin açılması için genel kurulca yönetim kuruluna yetki verildikten sonra yönetim kurulunun yetkili kılacağı, şubenin açılacağı yerde ikamet eden en az üç kişiye şube açma yetkisi verilir. Bu kişiler kuruluş bildirimini ve gerekli ekleri şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine verilir.

Şubeler, kanunlar ve tüzük hükümleri gereğince Derneğe bağlı; Dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunan bağımsız konutlu Dernek iç organıdır.

Bu tüzüğün Dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak geçerli olup kıyasen uygulanır.

ŞUBELERİN ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 24

Şubelerin organları ile görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

Şube Genel Kurulu: Şubeye kayıtlı ve aidatlarını ödemiş üyelerin katılmasıyla iki yılda bir, Genel Merkez olağan Genel Kurulundan en az iki ay önce tamamlamak zorundadır. Şube genel kurulunun toplantı ilkeleri, çağrı yöntemleri, olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün genel kurulla ilgili maddeleri kıyasen uygulanır.

Şube Yönetim Kurulu: Şube genel kurulunda gizli oyla seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Görev bölümü ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün yönetim kurulu ile ilgili maddeleri kıyasen uygulanır.

Şube Denetim Kurulu: Şube genel kurulunda gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek denetçiden oluşur. Görev bölümü ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün denetim kurulu ile ilgili maddeleri kıyasen uygulanır.

OYLAMA USULÜ:

Madde 25

Bu Tüzükte özel hüküm bulunmayan hallerde, Dernek organları, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararıyla yapılır. Tüzük değişikliği, ancak Genel Kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa (Yönetim Kurulu bu tip istekleri gündeme almaya mecburdur), Genel Kurulda görüşülebilir. Genel Kurulun tüzük değişikliğine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip üye ve delegelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılanların sayısına bakılmaksızın tüzük değişikliği görüşülebilir. Ancak tüzük değişikliği kararının, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE:

Madde 27

Genel Kurul her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip üye ve delegelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılanların sayısına bakılmaksızın fesih konusu görüşülebilir. Ancak fesih kararının her halükârda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Genel Kurul Derneğin feshine karar verdiğinde, bu karar Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine en geç 5 gün içinde yazı ile bildirilir. Genel Kurul, fesih kararı aldığında, Derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi için üç kişilik bir tasfiye kurulu görevlendirir. Bu kurul, Derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesini mevzuata uygun olarak baştan sona tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Fesih halinde, Derneğin tüm mal, para ve hakları amacına uygun başka bir dernek veya kuruma devredilebilir. Aksi halde, kalan malvarlığı Hazineye intikal eder.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

Madde 28

Bu Tüzükte düzenlenmeyen konularda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ

MADDE 29

Dernek, aynı amaçlarla kurulmuş, yurtdışındaki uluslararası dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapar, bu kuruluşlarla ortak projeler gerçekleştirir, bu kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlara temsilci gönderir.