Genel Görüşme Toplantısı

Genel Görüşme Toplantısı Hakkında Bilgilendirme

Çeviri Derneği’nin değerli üyeleri ve dostları,

Derneğimizin Genel Kurulu’nun bir uzantısı olarak 25 Haziran 2009 tarihinde gerçekleştirdiğimiz genel Görüşme Toplantısı hakkında sizleri kısaca bilgilendirmek ve internet üzerinden paylaşımı sürdürmek istiyoruz.

Toplantı 15 kişinin katılımıyla yoğun ve diyaloga açık bir görüşme biçiminde gerçekleşti ve Derneğimizin başarılarının yanısıra sorunları ve yapamadıkları konusunda da geniş ufuklu bir tartışma ortamı vardı. Farklı görüşlere açıklık ve sorunları rahatlıkla dile getirme ortamının varlığı Derneğimizin bundan sonraki süreçte de güncelliğini ve yeni katılımlara açıklığını koruyarak devamlılığını sağlayabileceğini gösteriyor. Bu açıdan toplantı yararlı ve motive edici oldu.

Katılımla ilgili bir noktayı açmakta yarar görüyoruz: Derneğimizin halen 100 kadar üyesi var ve Genel Kurul öncesinde 15 kadar üyenin, Dernekle somut bağlarını kopardıkları ve aidatlarını yıllardır ödemedikleri için üyeliklerine son verilerek varolan üyeliklerin gerçek duruma uygunluğu yönünde önemli bir adım atılmıştır. Varolan üyelerimizin şu veya bu düzeyde Dernek çalışmalarıyla ilgili olduğunu kabul edersek toplantıya üye katılım düzeyi çok düşüktü.

15 katılımcının altısı Yönetim Kurulu üyesiydi (4 asıl ve 2 yedek). Diğer dokuz kişiden sadece ikisi eski Dernek üyesiydi ve sekiz kişi ya yeni üye olmuşlardı veya üye değillerdi. Dernek üyesi olmadıkları halde toplantıya, dolayısıyla da Derneğimize ilgi gösterenlerin tamamına yakını İstanbul Üniversitesi çevresindendi (çoğu mezun çevirmenler olmak üzere). Bu katılımın ayrıntılı bir analizine girmeden bunun Derneğimizin birikimi ve gelişim potansiyeli açısından bu durumu önemli gördüğümüzü söylemek isteriz.

Üye dışı katılımlar kuşkusuz sevindirici. Ancak yılda en az iki kez gerçekleştirmek istediğimiz Genel Görüşme Toplantıları’na katılımda üyelerimizin daha aktif olmaları da Derneğimizin şimdiye kadarki gücünü ve birikimine uygun gelişme göstermesi açısından önemli. Ayrıca üniversitelerin çeviri bölümleriyle bağlantılı olarak iyi bir çalışmayla Derneğe nitelikli katılımı rahatlıkla artırabileceği de bu toplantının gösterdiği sonuçlardan biriydi. İstanbul Üniversitesi’nde sağlanan bu yöndeki gelişmenin diğer üniversitelerde de olması, dengeli bir üye profilinin de ön koşulu.

Konuların içeriğine gelince:

Toplantı 3 saate yakın sürdü ve aşağıdaki konulara şu veya bu ölçüde girildi:

* Derneğin geçmişte yaptığı çalışmalar

* Üyelik koşulları ve başvuru prosedürü

* Derneğin üye sayısının durumu ve yeni katılımların nasıl sağlanabileceği

* Öğrencilerin aday üyelikleri

* Dernek üyelerinin görünürlüğü/ web sitesinde tanıtılmaları

* Çeviri alanındaki diğer örgütlerle ilişkiler

* Çeviri Derneği’nin gündemindeki acil konular; özellikle kalite standartları ve mesleki yeterlilik konularında üstlenebileceği roller

* Web sayfasının daha işlevsel hale gelmesi; içeriğinin zenginleşmesi

* Çeşitli konularda çalışmaların geniş katılımla sürdürülebilmesi için Dernek bünyesinde çalışma gruplarının oluşturulması

* Uluslararası Kolokyum çalışmaları ve bu toplantının Derneğimizin gelişimi açısından önemi

Tüm maddelerle ilgili dile gelen farklı görüşler oldu. Genel Görüşme Toplantısı Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlar açısından yönlendirici olabileceği gibi katılımcıların bireysel ve grup halindeki girişimleri için de bir çıkış noktası oluşturabilir.

Birkaç maddeyi açmak gerekirse, örneğin yeni üye katılımları konusunda tüm üyelerimizin bireysel çalışmalar yürütmesi üzerinde duruldu.

Toplantıda dile getirilen bir diğer nokta öğrencilerin aday üyeliklerinin ciddiye alınması ve akademisyen üyelerimizin bu konuda aktif çalışma yürütmesiydi. Öğrenci katılımlarının Derneğe dinamizm kazandıracağı gibi çeviri bölümlerinde öğrenim gören öğrencileri çevirmenlik mesleğine daha fazla ilgi duymasına da katkıda bulunabileceği vurgulandı.

İhale Kurumuyla yapılan önemli bir çalışma, Derneğimizin mesleki standartlar konusundaki rolü için örnek oluşturabilecek nitelikte. Bu konuda yapılan çalışma belli sonular vermiş durumda. İhale Kurumu’na sunulan görüşler ve öneri taslağı toplantıda bilgi olarak aktarıldı.

Çeviri İşletmecileri Derneği, Kitap Çevirmenleri Meslek Birliği ve Birleşik Konferans Tercümanları Derneği’yle içinde bulunduğumuz yapıcı ilişkinin daha da geliştirilmesi ve eşitlik zemininde işbirliğinden yana olduğumuzun vurgulanması gereği dile getirildi. Bu bağlamda dile gelen bir görüş de Çeviri Derneği’nin diğer örgütlerin çatı örgütü olarak değil, kapsadığı konular ve üyelik yapısı bakımından kuşatıcı bir konumda olduğu. Derneğimizin bu konumu bazı yanlış anlamalara da neden olabildiği için ilişkilerde eşitliğin açıkça vurgulanması gereğine işaret edildi. Bir platforma veya federasyona doğru gelişmede de bu noktanın önemi belirtildi.

Üyelerin web sitesinde görünür olmaması Derneğin üye yapısının yansıtılamamasına ve üyelerin Dernek üyeliklerini dışarıda gösterememelerine neden olduğu dile getirildi. Daha önce de Yönetim Kurulunda değerlendirilmiş ve bazı çekincelerle karşılanan bu konunun yeniden ele alınması istendi.

Toplantı bir eylem planıyla sonuçlanmadı; ancak üyelikler, öğrencilerin ilgisinin çekilmesi ve diğer örgütlerle ilişkiler konusunda Turgay Kurultay ve Sakine Eruz Dernek adına çalışmalarda aktif olmak istediklerini belirttiler. Benzer biçimde diğer konularda rol almak isteyenlerin yapmak istedikleri çalışmaları Yönetim kurulu’na bildirmeleri, çalışma gruplarının oluşumu için girişimlerin artmasına ihtiyaç olduğu görüşünde hemfikir olunarak toplantı sona erdirildi.

Toplantıya katılanların ekleyecekleri noktalar olabilir. Özellikle de bireysel görüşlerinin bu özet bilgilendirmeye yeterince yansımadığını düşünenlerin katkıları yararlı olacaktır. Toplantıya katılan veya katılmayan üye ve dostlarımızın internet üzerinden yazışmalarla, bu toplantıyla başlayan etkileşimi sürdürmesi, bundan sonraki toplantıların da daha verimli geçmesini ve Yönetim Kurulu’nun daha isabetli kararlar vermesini sağlayacaktır.

Saygılarımızla

Çeviri Derneği Yönetim Kurulu