Değişim ve Dönüşüme Hazırız

Çeviri Derneğinin Değerli Üyeleri,

Yeni yılınızı yönetim kurulu adına tekrar kutlarım.2018 yılının her birimize, ailelerimize, kuruluşlarımıza, sektörümüze ve ülke insanımıza güzellikler, mutluluklar ve bereket getirmesini dilerim.

Yeni bir dönemin faaliyetleri ve yıllık planlama çalışmalarının sonuna geldik.

Dernek kuruluşundan itibaren Yönetim, Denetim Kurulları ve diğer çalışma komiteleri, üyelerinin görünürlüğünün artmasında, mesleki gelişimde, uzmanlaşmada, tanıtımda, temsilde,  çalışma hayatımızın düzenlenmesinde, sektörel yapılanmada,  meslekleşmede önemli ve gerekli çalışmalar yapmıştır. Bunların sonucu olarak üyeler arasında birlik, beraberliğin ve aidiyetin gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Gözardı edilmemesi gereken bir hususus da Çeviri Derneğinin kuruluş amaç ve hedeflerinde belirtildiği gibi birleştirici özelliği taşımak olduğudur. Bugüne kadar da sektörel yapılanmaya ve meslek gelişim faaliyeterine bu anlayışla katkı ve destek vermiştir.

Bugüne kadar derneğimize kuruluşundan itibaren görev alan kısa süre önce kaybettiğimiz başta kurucu başkanımız Prof.Dr. Hasan Anamur olmak üzere bütün başkan ve YK  ve DK  üyelerine ve destek olan bugüne getiren tüm üyelere maddi ve manevi katkılarından dolayı teşekkür borçluyuz ve yoğun emek verenleri de takdir ve minnetle anıyoruz

Yaklaşık 20 seneyi bulan bu dernekleşme, örgütlenme, kurumsallaşma ve seviyeli  çabalarının sürmesi her ne kadar takdir görse de; sektördeki değişim ve dönüşüme bağlı olarak,  üyelerinin dernekten beklentileri, talepleri ve ihtiyaçlarının farklılaşmış olduğu gerçeğinden hareketle yönetim kurulumuz köklü bir değişime ihtiyaç olduğu inancındadır.

Yeni dönem yönetim kurulu olarak bu değişim ve dönüşüme hazırız!

Birlikte Yönetelim, Yönetime Katılalım

Genel kurullarda seçilmiş Yönetim Kurulların günümüze kadar üyelerin beklentilerini karşılamaya, bütün iyi niyetleriyle üyelerinin kendilerinden beklenen işlevi tam olarak yerine getirmeye çalışmış olsalar da tam olarak sonuç aldıklarını söylemek mümkün olmayabilir. Ancak zaman içinde sektördeki gelişim, değişim dernekten beklentileri de değiştirmiştir.

Derneği asıl karar vericisi ve sahibi üyeler olduğu, yapılacakları, hedefleri tüzüğünde belirten üyeler genel stratejiyi de yapılan genelkurul toplantılarında da yenileyerek seçilmişlere genel çerçeveyi ve beklentlerini ortaya koyan kararlarıyla etki verirler.O nedenle üyelerin de aktif olarak yönetime katılmaları beklenir. 

Aynı düşünceyle bundan sonraki süreçte üyelerimizden beklentimiz, yönetime yön verme, talep ve öneride bulunma, yönetime katılma, denetleme gibi inisiyatif alarak kendi birikimlerini de harekete geçirip, derneğin bundan sonraki çalışmalarında ufuk açıcı, yönlendirici ve doğrudan katkılarla amaç ve hedeflerimizi birlikte gerçekleştirmemizdir.

Ortak hedeflerimize yönelelim

Bilindiği gibi Çeviri Sektörü çevirmenler, redaktörler, editörler,  çeviri işletmeleri, destek hizmetlerinden ve çeviri müşterilerden oluşmaktadır.

Sektörün sağlıklı yapılanması, gelişimi, piyasasının düzenlenmesinde bütün unsurların bir arada çalışmaları zorunlu bir yol gibi görünüyor. Meslekleşmede eğitim, standartların oluşturulması ve örgütlenmenin kurumsallaşarak ihityacı karşılayacak düzeye getirilmesi hedeflenebilir. Çeviri sektöründe yer alan gerek bireyleri, gerekse tüzel kişilerin çözüm bekleyen ve çözülebilir sorunlarının değişken de olsa var olduğunu biliyoruz.

Araştırmalara önem vermeliyiz

Çeviri sektörü daha önceki yıllara 15-20 yıl evveline göre günümüzde sorunlarıyla, çözüm yaklaşımlarıyla daha belirgin daha izlenebilir görünüm arzetmektedir. Ancak yeterli olduğu söylenemez.

Sektöre ait bilgilerin temininde çevirmen sayısı, uzmanlık alanlarına ve dillerine göre kümelenmeleri, nitelik ve nicelikleri, çeviri işletmelerinin sayısı ve nitelikleri,  yine dil ve alanlara göre çeviri üretim kapasiteleri, çeviri talebiyle igilii vb.gibi verilerde net olamıyoruz,yetersiz kalıyoruz.

Etkinlikler takvimini inceyeyiniz

Tam da bu nedele daha çok bir araya gelmeliyiz ve daha çok bilgi paylaşmalıyız. İhitayaçları ve çareleri daha çok konuşarak sağlayabiliriz. Toplantılarımıza, etkinliklerimize katılımcı sayısını gençleştirerek arttırabilirz. Sektörü meydana getiren aktörlerin daha çok işbirlği ve dayanışmaya gönüllü olmaları gerekmektedir

Çalışma Komitelerinde Birlikte Çalışalım

Bunun için 2018 -2019 döneminde ulaşmamız gereken hedefler için oluşturduğumuz çalışma komitelerine katılmaya davet ediyoruz Hem üretime hem de yönetime katılmanızı özellikle rica ediyoruz.

Gelin birlikte ilk adımda üyelerle iletişimi ve iletişim kalanlarını güçlendirelim. Gelecek on yılın stratejik planlamasını birlikte oluşturalım. Tanışıklık,  dostluk ve dayanışmayı arttıralım. Biribirimizin mesleki gelişimine ve uygulamalarına destek olalım ve meseleki yaşamısı düzenleyecek mevzuatın hazırlanmasında belirleyci rolü birlikte üstlenelim.

Dernek yönetiminin desteklenmesi konusunda gerekli olan bütün faaliyetlerin kapsadığı  

7 Başlık altında Çalışma Komiteleri oluşturulmuştur.

        Çalışma Komitesinin Adı                           Çalışma Komitesi Koordinatörü

 • Üyelik Geliştirme Komitesi- ,            Rana Kahraman Duru [email protected]
 • PR ve Dijital Yayınlar Komitesi –        Yeşim Erman             [email protected];
 • Eğitim, Araştırma ve Yayın Komitesi-  Aysu Erden               aysuerden777@gmail
 • Aktiviteler ve Organizasyon Komitesi- Filiz Şan                    [email protected]
 • FİT ve Uluslar arası İlişkiler Komitesi- AymilDoğan                [email protected]
 • MY Geliştirme Komitesi-                      Necdet Neydim         [email protected]
 • Stratejik Planlama Komitesi-                Osman Kaya            [email protected]

Ayırabileceğiniz zamana, ilgi alanınız ve birikimlerinize göre çalışmak istediğinizi komiteyi, nasıl katkıda bulunabileceğinizi belirten ve iletişim bilgilerinizi içeren mesajınızı 10 Şubat 2018 akşamına kadar iletmenizi bekliyoruz.

Ayrıca belirtilen bu başlıkların dışında bir alanı ve katkınızı belirtebilirsiniz

 1. Çeviride Yaratıcılık
 2. Yazınsal Çeviri
 3. Çeviri Eleştirisi
 4. Yaratıcı Yazarlık

Planlanan Paneller

 1. Mesleki  Yaşam Uygulamalarında Arabuluculuk Hizmetleri (Yetkin  ve Belgeli Arabulucu Hukukçular)
 2. Çevirmenin Ana Dili Ve Sorumluluğu ( ?)
 3. Çevirmenlikte Meslekleşme, Yeterliliğin Tamamlanması ve Sonrası (Sektör Temsilcileri, Akademi, STK )
 4. Vergilendirme ve Çevirmenin Yasal Sorumlulukları ve Hakları (Vergi Uzmanı, Hukukçu, Çevirmen, İşletmeci)
 5. Çevirmenin  Teknoloji İhtiyacı Ve  Kullanımı (Akademisyen, Çevirmen, Ürün Temsilcisi)

Çeviri Derneği 2018 yılı Seminer Planlamasına Dair Öneriler

1. Türkiye’de Çevirmen Olmak Çevirmenle Çalışmak    26 Şubat 2018ÇD Taksim Seminer Merkezi
2 Çevirmenin Hakları ve Sorumlulukları    15 Mart 2018ÇD Taksim Seminer Merkezi
3. Mesleki Yeterlilik Çalışmaları ve Çeviri Sektörüne Etkileri       30 Mart 2018ÇD Taksim Seminer Merkezi
4. Çeviri Sektöründe Örgütlenme İhtiyacı ve Bugünkü Durumu    15 Nisan 2018ÇD Taksim Seminer Merkezi
5. Çeviride Uzmanlaşma/ Özel Alan Çevirmenliği    30 Nisan 2018ÇD Taksim Seminer Merkezi
6. Toplum Çevirmenliği / Hastane Çevirmenliği    15 Mayıs 2018ÇD Taksim Seminer Merkezi
7. Çevirmenin Sağlığı ve Emekliliği    30 Mayıs 2018ÇD Taksim Seminer Merkezi
8. Çeviride Terim Çalışmaları    15 Haziran 2018ÇD Taksim Seminer Merkezi
9. Çeviride Teknöloji Kullanımı    30 Haziran 2018ÇD Taksim Seminer Merkezi
10. Çeviride Proje Yönetimi ÇD Taksim Seminer Merkezi
  ÇD Taksim Seminer Merkezi
  ÇD Taksim Seminer Merkezi

Notlar:

 1. Sıralama ve tarihler rastgele yapılmıştır. Değerlendirme ve taleplere göre gerçek tarihler saptanacaktır.   
 2. Bu tür faaliyetlerde organizasyon giderleri olarak katılımcılardan finansman amacıyla en az 10 TL, en fazla 20 TL talep etmeyi ve derneğin mevcutlarını kullanmamayı planlıyoruz.

Bu programı yeni içerik ve başlık olarak çeşitlendirebilirsiniz, değiştirebilirsiniz, içerik önerebilirsiniz. Bu programdaki konuları önem sırasına göre dizebilirsiniz.

Bu programı webde ve sosyal medyada yayınlayıp;

Üyelerimizin ve ilgililerin hangi seminerleri, hangi sırada istedikleri,

Hangi gün ve saatte istediklerini sorgulamak için küçük bir anket yapılabilir.

Gerek Aysu hocanın atölye çalışmalarının gerekse diğer atölyelerin yine aynı merkezde hafta sonları yapılmasını planlamalıyız. Öncelikle seminerleri ve konferansları planladıktan sonra atölyeler ve çalıştaylar planlanıp ilan edilecektir.Bu tür seminerleri Ankara ve İzmir için de planlamalıyız.

Katkı ve görüşlerinizi beklediğimi unutmayınız lütfen.

Osman Kaya